Αρχική σελίδα

 

Εργαλεία υπολογισμού

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2015 ΓΙΑ ΤΑΝ ΚΑΙ ΤΕΑΔ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

                 ΒΕΡΟΙΑΣ

 

 

Ε Ι Σ Φ Ο Ρ Ε Σ     Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ω Ν

ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

( Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Α.Ν. – Τ.Ε.Α.Δ. – Τ.Υ.Δ.Ε.)

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

-------------------------

 

Α. ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ (Τ.Α.Ν.)

 

1.-   Μηνιαία εισφορά ασφαλισμένων πριν από την 1.1.1993 με χρόνο ασφάλισης άνω 5ετίας,

        ευρώ (146,82 € μηνιαία)                                        1.761,84  € ετήσια

        Πρόσθετη εισφορά (13,87 € μηνιαία)Χ 12 μήνες    166.44  € ετήσια

(Πρόσθετη εισφορά Ν. 3986/11,άρθρο 44 παρ. 14α & 17 & Ν. 4019/11,άρθρο 20 παρ. 5β – καταβάλλεται από 1.7.2011 από όλους τους έως την 31.12.1992 ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ).

        ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ :              1.928,28  €

        Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ (10 € μηνιαία)                     120,00 € ετήσια

 

2.-    Μηνιαία εισφορά ασφαλισμένων πριν από την 1.1.1993 με χρόνο ασφάλισης κάτω 5ετίας

        ευρώ (73,41 μηνιαία)                                              880,92ετήσια

        Πρόσθετη εισφορά (13,87 € μηνιαία)Χ 12 μήνες  166,44  € ετήσια

(Πρόσθετη εισφορά Ν. 3986/11,άρθρο 44 παρ. 14α & 17 & Ν. 4019/11,άρθρο 20 παρ. 5β – καταβάλλεται από 1.7.2011 από όλους τους έως την 31.12.1992 ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ).

        ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ :             1.047,36 €

        Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ (10 € μηνιαία)                       120,00 € ετήσια

 

3. -   Μηνιαία εισφορά ασφαλισμένων από 1.1.1993 έως 31.12.2008 άνω 5ετίας (3η ασφαλιστική κατηγορία)

        (12 μήνες Χ 202,17 €/μήνα)                                   2.426,04 €

         ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ :            2.426,04 €

        Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ (10 € μηνιαία)                       120,00 € ετήσια

 

4. -   Μηνιαία εισφορά ασφαλισμένων από 1.1.2009 έως 31.12.2009 άNω 5ετίας (2η ασφαλιστική κατηγορία)

        (12 μήνες Χ 170,53 €/μήνα)                                     2.046,36 €

         ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ :            2.046,36 €

        Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ (10 € μηνιαία)                       120,00 € ετήσια

 

5. -   Μηνιαία εισφορά ασφαλισμένων από 1.1.2010 έως 31.12.2011 κάτω 5ετίας (2η ασφαλιστική κατηγορία)

        (12 μήνες Χ 85,27 €/μήνα)                                      1.023,24 €

         ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ :            1.023,24  €

         Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ (10 € μηνιαία)                     120,00 € ετήσια

 

 

 

6. -   Μηνιαία εισφορά ασφαλισμένων από 1.1.2012 έως 31.12.2015 κάτω 5ετίας (1η ασφαλιστική κατηγορία)

        (12 μήνες Χ 69,34 €/μήνα)                                      832,08 €

         ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ :            832,08  €

         Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ (10 € μηνιαία)                     120,00 € ετήσια

 

 

7. -   ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ (κάτω 5ετίας- ασφάλιση από ημερομηνία εγγραφής στο ΤΑΝ) (1η ασφαλιστική κατηγορία)

        (12 μήνες Χ 69,34 €/μήνα)                                        832,08 €

          ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ :              832,08  €

        Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ (10 € μηνιαία)                       120,00 € ετήσια

 

 

Β. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (Τ.Ε.Α.Δ.)


1.-   Μηνιαία εισφορά ασφαλισμένων πριν από την 1.1.1993, με χρόνο ασφάλισης άνω 5ετίας

        ευρώ (44,04 € μηνιαία)                                          528,48 € ετήσια

        Πρόσθετη εισφορά (4,16 € μηνιαία)Χ 12 μήνες     49,92  € ετήσια

(Πρόσθετη εισφορά Ν. 3986/11,άρθρο 44 παρ. 14α & 17 & Ν. 4019/11,άρθρο 20 παρ. 5β – καταβάλλεται από 1.7.2011 από όλους τους έως την 31.12.1992 ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ).

       ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ :                        578,40  €

 

2. -   Μηνιαία εισφορά ασφαλισμένων πριν από την 1.1.1993 με χρόνο ασφάλισης κάτω 5ετίας

        ευρώ (22,02 € μηνιαία)                                         264,24  € ετήσια

        Πρόσθετη εισφορά (4,16 € μηνιαία)Χ 12 μήνες    49,92  € ετήσια

(Πρόσθετη εισφορά Ν. 3986/11,άρθρο 44 παρ. 14α & 17 & Ν. 4019/11,άρθρο 20 παρ. 5β – καταβάλλεται από 1.7.2011 από όλους τους έως την 31.12.1992 ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ).

        ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ :                       314,16  €

 

3.-    Μηνιαία εισφορά ασφαλισμένων από 1.1.1993 έως 31.12.2008 άνω 5ετίας (3η ασφαλιστική κατηγορία)

        (12 μήνες Χ 60,65 €/μήνα)                                      727,80 €

         ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ :                      727,80  €

 

4. -  Μηνιαία εισφορά ασφαλισμένων από 1.1.2009 έως 31.12.2009 άnω 5ετίας 2η ασφαλιστική κατηγορία

       (12 μήνες Χ 51,16 €/μήνα)                                        613,92 €

         ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ :                      613,92  €

 

5. -  Μηνιαία εισφορά ασφαλισμένων από 1.1.2010 έως 31.12.2011 κάτω 5ετίας (2η ασφαλιστική κατηγορία)

       (12 μήνες Χ 25,58 €/μήνα)                                        306,96 €

        ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ :                      306,96  €

 

6. -  Μηνιαία εισφορά ασφαλισμένων από 1.1.2012 έως 31.12.2015 κάτω 5ετίας (1η ασφαλιστική κατηγορία)

       (12 μήνες Χ 20,80 €/μήνα)                                        249,60 €

        ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ :                      249,60  €

 

7. -   ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ (κάτω 5ετίας- ασφάλιση από ημερομηνία εγγραφής στο ΤΑΝ) (1η ασφαλιστική κατηγορία)

         (12 μήνες Χ 20,80 €/μήνα)                                      249,60 €

        ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ :                      249,60  €

 

Μητέρες ασφαλισμένες στο ΤΑΝ άνω πενταετίας  (σε όποια ασφαλιστική κατηγορία και αν ανήκουν 1η-4η) καταβάλλουν εισφορές μειωμένες κατά 50% στον κλάδο κύριας ασφάλισης (ΤΑΝ) κατά το 12/μηνο που ακολουθεί το μήνα τοκετού. Για την καταβολή μειωμένης εισφοράς πρέπει να κατατεθεί ληξιαρχική πράξη γέννησης (πρωτότυπη ή επικυρωμένο  αντίγραφό της) κατά την παράδοση του βιβλιαρίου στο Σύλλογο. Στο εξώφυλλο του ασφαλιστικού βιβλιαρίου 2014  να γραφεί η ένδειξη «ΜΗΤΕΡΕΣ» . Για το ακριβές ποσό των εισφορών υπάρχει σχετική κατάσταση στη γραμματεία του συλλόγου προς χρήση των ενδιαφερομένων μητέρων.

 

Ως συμπληρώσαντες 5ετία στο Τ.Α.Ν.και τον Τ.Ε.Α.Δ. θεωρούνται όσοι ασφαλίσθηκαν σ’αυτά μέχρι 31.12.2009. (Κάτω πενταετίας θεωρούνται οι διορισθέντες μετά την 1.1.2010 - Για την πενταετία δεν υπολογίζεται ο χρόνος άσκησης)

 

Ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992 (παλαιοί ασφαλισμένοι– ΠΑ) θεωρούνται όσοι είχαν ασφαλιστεί υποχρεωτικά σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης της Ελλάδας ή του εξωτερικού ή στο Δημόσιο  μέχρι 31.12.1992(ανεξάρτητα αν ασφαλίστηκαν στον ΤΑΝ πριν ή μετά την 1.1.1993) . Ασφαλισμένοι από 1.1.1993 (νέοι ασφαλισμένοι – ΝΑ) θεωρούνται όσοι πρωτοασφαλίστηκαν σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης μετά την 1.1.1993.

 

Η ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ και όχι τον εντολέα του (εάν απασχολείται με έμμισθη εντολή ή με πάγια αντιμισθία)

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΕΝΣΗΜΩΝ

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Α. Στο ΤΑΝ Οι δικηγόροι παρά Πρωτοδίκαις να επικολλήσουν ΜΟΝΟΝ ένσημα παρά Πρωτοδίκαις (κόκκινο χρώμα), οι παρ’ Εφέταις ΜΟΝΟΝ ένσημα παρ’ Εφέταις (γκρι χρώμα) και οι παρ’ Αρείω Πάγω ΜΟΝΟΝ ένσημα παρ’ Αρείω Πάγω (μπλε χρώμα).

 

ΟΣΟΙ ΠΡΟΗΧΘΗΣΑΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΘΑ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΟΥΝ ΠΡΩΤΑ ΤΑ ΕΝΣΗΜΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΑ ΕΝΣΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ.


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ παράδοσης βιβλιαρίων ΤΑΝ-ΤΕΑΔ στο Σύλλογο μέχρι 29.02.2016


Στο βιβλιάριο ΤΑΝ – ΤΕΑΔ τα ένσημα  θα επικολληθούν από το πρώτο φύλλο όλα μαζί, χωρίς να ξεχωρίζετε μήνες, και καλόν είναι να επικολλώνται ομοειδή, ανά σελίδα, ένσημα, για επίσπευση και διευκόλυνση του ελέγχου, π.χ. χωριστά τα ένσημα των 4,00 ευρώ, χωριστά των 2,00 ευρώ, κ.ο.κ.

Σημειώνεται ότι τα ένσημα των παλαιών κλάσεων (1,15 €, 2,20 € κ.ο.κ.) δεν  ισχύουν από 1.1.2009 και  αν επικολληθούν δεν θα ληφθούν υπόψη.

        

π.χ. Δικηγόρος άνω 5ετίας, ασφαλισμένος προ της 1.1.1993, πρέπει να καταβάλλει στο Τ.Α.Ν., ποσό 1.928,28 €, σε ένσημα και στον ΤΕΑΔ ποσό 578,40 €, σε ένσημα.

Ο παραπάνω δικηγόρος έχει ένσημα (ενιαία ΤΑΝ-ΤΕΑΔ) συνολικής ονομαστικής αξίας 300,00 ευρώ. Από αυτά, τα μισά, αξίας 150,00 €, υπολογίζονται για το ΤΑΝ και τα άλλα μισά, αξίας 150,00 €, υπολογίζονται για τον ΤΕΑΔ.

Από το πρώτο φύλλο του βιβλιαρίου θα αρχίσει να επικολλά τα ένσημα, όλα συνεχόμενα, χωρίς να ξεχωρίζει μήνες, επικολλώντας πρώτα όσα έχει των 9,00 , 6,00, 4,00 ή 2,00

Με τον τρόπο αυτό έχει επικολλημένα στο ασφαλιστικό του βιβλιάριο:

α)Ένσημα Τ.Α.Ν. αξίας 150,00 € και του υπολείπονται (1.928,28 – 150,00 =) 1.755,28 € το οποίο ποσό θα καταθέσει στην Εθνική Τράπεζα υπέρ ΤΝ, και το αντίγραφο του γραμματίου θα επισυναφθεί στο βιβλιάριο.

β)Ένσημα ΤΕΑΔ αξίας 150,00 € και του υπολείπονται (578,40 –150,00=) 428,40 € το οποίο ποσό θα καταθέσει στην ΕΤΕ υπέρ ΤΕΑΔ, και το αντίγραφο του γραμματίου θα επισυναφθεί στο βιβλιάριο.

γ)Πρέπει να καταθέσει στην ΕΤΕ υπέρ ΟΑΕΔ το ποσό των 120,00 € και το αντίγραφο του γραμματίου θα επισυναφθεί στο βιβλιάριο (δεν παραλαμβάνεται ασφαλιστικό βιβλιάριο από το Σύλλογο εάν δεν έχει καταβληθεί από το Δικηγόρο η υπέρ ΟΑΕΔ εισφορά των 120,00)

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η :

Απαραίτητη προϋπόθεση για να αποδώσετε το υπόλοιπο της εισφοράς σας στην ΕΤΕ, με την ON LINE διαδικασία TR 4300 είναι να γνωρίζετε και να συμπληρώσετε στο ειδικό έντυπο γραμμάτιο κατάθεσης στην Τράπεζα, τα παρακάτω:

α.Τον  αριθμό λογ/σμού για τα έσοδα ΤΑΝ, που είναι: 040-546154-57

β.Τον  αριθμό λογ/σμου για τα έσοδα ΤΕΑΔ,που είναι: 040-546155-31

γ.Τον  αριθμό λογ/σμου για τα έσοδα ΤΥΔΕ,που είναι: 040-545907-91

δ.Τον αριθμό πελάτη του ΤΑΝ στην ΕΤΕ,που είναι: 9805690008

ε.Τον κωδικό αιτιολογίας που είναι «1» για ΤΑΝ, ΤΕΑΔ και ΤΥΔΕ για υπόλοιπο τακτικών εισφορών 2014.

στ.Τον κωδικό αιτιολογίας που είναι «70» για την εισφορά του ΟΑΕΔ (αριθμός λογαριασμού του ΤΑΝ)

ζ.Τον αριθμό μητρώου  ασφαλισμένου στο ΤΑΝ

η.Τον αριθμό μητρώου του εντολέα στο ΤΑΝ, στις περιπτώσεις που απασχολεί δικηγόρο με έμμισθη εντολή.

 

Οι καταθέσεις στην τράπεζα πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε μέχρι την 28.2.2015, διαφορετικά θα φαίνεται μεταγενέστερη ημερομηνία και θα επιβληθούν προσαυξήσεις από τα ταμεία.

 

 

 

Βέροια, 07.12.2015

Από τη Γραμματεία

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
στα μέλη
στη βιβλιοθήκη
στις πληροφορίες
ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ
Χρήστης:
Κωδικός:
Εκτύπωση σελίδας Πληροφορίες Επικοινωνία Αρχική σελίδα
TORUS web development